Technische uitwerking

Technische uitwerking

Het schetsontwerp wordt verder uitgewerkt en als principeverzoek ingediend bij de gemeente. De gemeente gaat het plan toetsen aan het bestemmingsplan en de welstandscommissie geeft advies. Bij een negatief advies volgt overleg met de commissie en zal het plan, indien nodig, worden aangepast. Na goedkeuring van welstand, gemeente en opdrachtgever is er sprake van een goedgekeurd schetsontwerp.

Het ontwerp wordt dan in het 3D BIM model uitgewerkt en vanuit het 3D BIM model wordt het Voorlopig Ontwerp gegenereerd. Na goedkeuring van het Voorlopig Ontwerp worden alle keuzes die van invloed zijn voor het Definitief Ontwerp vastgelegd.

Alle gemaakte keuzes worden uitgewerkt in het 3D BIM model en na goedkeuring is er sprake van een Definitief Ontwerp. De omgevingsvergunning wordt aangevraagd met de daarbij behorende tekeningen, bouwbesluitberekeningen en constructieberekeningen.